Trần Bá Trịnh Trọng www.kingdark.org
“ Xuân nào rồi sẽ chẳng qua Hạ sang Thu tới lại mời đến Đông Thanh niên có mấy năm trời Sống sao cho xứng ngạo tâm chí hùng. ” Trần Gia Dương Thiếu

Sống làm người Trần gia, chết làm ma Trần gia.

Tại hạ Trần gia đệ tử hàng chữ Bá, Trần Bá Trịnh Trọng. Từ nhỏ xuất thân bần nông nhưng sớm đã thể ngộ con đường Code Đạo, một thân công lực tuy không bằng người nhưng vẫn không ngừng truy cầu cảnh giới tối cao của Code Đạo đương thời.

Đa tạ chư vị huynh đài đã có lòng đọc qua vài dòng của tại hạ, thiết nghĩ những công pháp kinh thiên hay yếu quyết động địa đều có thể tìm ra trên Tàng Tinh Các Google vậy nên "cuốn blog này" của tại hạ là nơi lưu lại những thể ngộ tâm đắc của tại hạ trong quá trình hành tẩu giang hồ, kính mong chư vị huynh đài để lại đôi lời để tại hạ và người sau có thêm được chút kinh nghiệm bảo mạng.